სასწავლო პროცესების მართვის დეპარტამენტის უფროსი

სურათი

            

             ნინო ხარჩილავა

საკონტაქტო ინფორმაცია:

საცხოვრებელი მისამართი:

ბათუმი, აფხაზეთის ქ. № 7, ბინა № 6

ტელ: მობილური: 593 482 486

პედაგოგიური მოღვაწეობა:

მიმართულება:  ეთნოლოგია

სალექციო კურსები: ეთნოკულტურის საფუძვლები, ქართველი ხალხის ეთნოკულტურა, ქართული ხალხური კულტურა.

განათლება და სამეცნიერო ხარისხი:

თარიღი: 1994 წლის 08.08 -დან 1999 წლის 07.06 -მდე

დაწესებულება: ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ფაკულტეტი/სპეციალობა - ისტორიის ფაკულტეტი, სპეციალობა ისტორია

დიპლომი № აა 0005031

კვალიფიკაცია - ისტორიკოსი, ისტორიის მასწავლებელი

თარიღი 2000 წის 08.08-დან 2003 წლის 07.06 -მდე

დაწესებულება - თბილისის ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის ასპირანტი, ფაკულტეტი/სპეციალობა - ეთნოლოგია, დიპლომი № აა 005130

კვალიფიკაცია - ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი

სამუშაო გამოცდილება

მუშაობის პერიოდი - 1999წ  23.09-დან  2000წ  3.10-მდე

სამსახურის დასახელება - კოლხეთის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი

სამსახურის მისამართი - ბათუმი, ნინოშვილის №23

თანამდებობა- ისტორიის მასწავლებელი

მუშაობის პერიოდი - 2000წ  10.12-დან  2003წ  30.12-მდე

სამსახურის დასახელება - თბილისის ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი

სამსახურის მისამართი - თბილისი, მელიქიშვილის №10

თანამდებობა- ასპირანტი

მუშაობის პერიოდი - 2005წ  14.09-დან  2006წ  13.03-მდე

სამსახურის დასახელება - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სამსახურის მისამართი - ბათუმი, ნინოშვილის №35

თანამდებობა- სტრატეგიული განვითარებისა და რეფორმების სამსახურის მდივანი

მუშაობის პერიოდი - 2006წ  13.03-დან  2007წ  10.07-მდე

სამსახურის დასახელება - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სამსახურის მისამართი - ბათუმი, ნინოშვილის №35

თანამდებობა- ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მდივანი

მუშაობის პერიოდი - 2006წ  10.07-მდე

სამსახურის დასახელება - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სამსახურის მისამართი - ბათუმი, ნინოშვილის №35

თანამდებობა- სოციოკულტურული ანთროპოლოგიისა და ეთნოლინგვისტური კვლევის საერთა-შორისო ცენტრის მეცნიერთანამშრომელი

მუშაობის პერიოდი - 2008წ  28.03-დან  2008წ  05.07-მდე

სამსახურის დასახელება - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სამსახურის მისამართი - ბათუმი, ნინოშვილის №35

თანამდებობა- ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის წამყვანი სპეციალისტი

მუშაობის პერიოდი - 2010წ  03.02-დან   2011წ  14.04-მდე 

სამსახურის დასახელება - ძმები ნობელების სახელობის ბათუმის ტექნოლოგიური მუზეუმი უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი

სამსახურის მისამართი - ბათუმი,

თანამდებობა- უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი

მუშაობის პერიოდი - 2009წ  17.09-დან  დღემდე

სამსახურის დასახელება - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი

სამსახურის მისამართი - ბათუმი, ასათიანის № 37

თანამდებობა- სასწავლო პროცესების მართვის დეპარტამენტის უფროსი

სამეცნიერო აკადემიების, საზოგადოებების, სამეცნიერო საბჭოები, სარედაქციო კოლეგიების წევრობა:

სამეცნიერო კრებულის ,,ეთნოლინგვისტური ძიებანი“ -  პასუხისმგებელი მდივანი - ბათუმი, 2010

შემოქმედებითი მუშაობა/გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები:

1. ჯვრისწერა სამურზაყანოში, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები, ტ, ΙV, გამომცემლობა ,,ბათუმის უნივერსიტეტი“, ბათუმი, 2002

2. საქორწინო წეს-ჩეულებასთან დაკავშირებული ზოგიერთი საკითხი სამურზაყანოში, ისტორიულ-ეთნოგრაფიული შტუდიები, ტ, V, გამომცემლობა ,,მემატიანე“, თბილისი, 2002

3. ქალის დათავისების თავისებურებანი სამურზაყანოში, ისტორიულ-ეთნოგრაფიული შტუდიები, ტ, VΙ, გამომცემლობა ,,მემატიანე“, თბილისი, 2003

4. ქორწინების ამკრძალავი ტრადიციული ფაქტორიები სამურზაყანოში, ისტორიულ-ეთნოგრაფიული შტუდიები, ტ, VΙΙΙ, გამომცემლობა ,,მემატიანე“, თბილისი,  2004

5. მარანი და მარნის დანიშნულება სამურზაყანოელთა საქორწინო რიტუალში, ისტორიულ-ეთნოგრაფიული შტუდიები, ტ, ΙX, გამომცემლობა ,,მემატიანე“, თბილისი, 2005

6. ლექსემა ხარჯ-ის სემატიკისათვის ქართველურ ენებში, არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, ტ, XVΙΙΙ, გამომცემლობა უნივერსალი,  თბილისი, 2007

7. საქორწილო სუფრა და მასთან დაკავშირებული ზოგიერთი ტერმინი სამურზაყანოში, არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, ტ, XΙX, გამომცემლობა უნივერსალი,  თბილისი, 2008

8. ქალის ქონების აღმნიშვნელი ერთი ტერმინის შესახებ სამურზაყანოში, არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, ტ, XX, გამომცემლობა უნივერსალი,  თბილისი, 2009

9. ხელოვნური ნათესაობა, როგორც ქორწინების ამკრძალავი პირობა (გალის რაიონის  ეთნოგრაგიული მასალების მიხედვით), კავკასიოლოგთა ΙΙ საერთაშორისო კონგრესის მასალები, გამომცემლობა ,,თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა“, თბილისი,  2010

10. Об одном документе (по этнографичесскому Самурзакано) , Сб. ,,Археология, Этнология, Фолклористика Кавказа“, Издательство ,,Меридиани“,  Тб, 2010

11. Брак по похишению в историческом Самурзакано, Сб. ,,Археология, Этнология, Фолклористика Кавказа“, Издательство ,,Меридиани“,  Тб, 2011

12. სოციალურ წოდებათა მიხედვით დიფერენცირებული საქორწინო გადასახადები სამურზაყანოში, კრ. ლინგვოკუტუროლოგიური ძიებანი, ტ, ΙΙ, გამომცემლობა ,,ბათუმის შოთა რუსთაველის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი“, ბათუმი, 2011

13. ქართული ტრადიციული მარანის ფუნქცია და დანიშნულება (ეთნოგრაგიული სამურზაყანოს მიხედვით), ბათუმის ხელოვნების უნივერსიტეტის შრომები, ,,ხელოვნებათმცოდნეობითი ეტიუდები“ ტ, ΙV, ბათუმი, 2011

14. ეკლესია და საქორწინო ტრადიციები ისტორიულ სამურზაყანოში (გალის რაიონის ეთნოგრაფიული მასალების მიხედვით), კრ. საისტორიო ძიებანი, წელიწდეული, თბილისი, 2013-2015

15. კერის ფუნქციონალური დატვირთვა (სამურზაყანოს ეთნოგრაფიული მასალების მიხედვით) კრ. ,,ხელოვნებათმცოდნეობითი ეტიუდები“ ,,ხელოვნების უნივერსიტეტის გამომცემლობა“ ბათუმი, 2015

16. ზოგიერთი მაგიური ჩვეულებანი (სამურზაყანოს ეთნოგრაფიული მასალების მიხედვით), ბათუმის ხელოვნების სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენციის კრებული ,,კულტურა და ხელოვნება: კვლევა და მართვა“, ბათუმი, 2015

17. ხელოვნებური დანათესავების ზოგიერთი საკითხი ისტორიულ სამურზაყანოში, ქუთაისის სახემწიფო ისტორული მუზეუმის შრომები N 26, ევროპის დღეებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია, ,,მუზეუმი და კულტურის სტრატეგია”,გამომცემლობა ,,მბმ პოლიგრაფის სტამბა“, ქუთაისი, 2016

18. მონოგრაფია - საქორწინო ტრადიციები ისტორიულ სამურზაყანოში, გამომცემლობა ,,უნივერსალი“ თბილისი, 2016

შემოქმედებით ღონისძიებებში/სამეცნიერო ფორმუბებში მონაწილეობა:

20 სამეცნიერო კონფერენციის მონაწილე

დამატებითი ინფორმაცია:

სსიპ - ქართველოლოგიის, ჰუმანიტარულ და სოციალური მეცნიერებების ფონდი (რუსთაველის ფონ-დი) გრანტი - №A -43-09 ,,მეგრული ტექსტების ელექტრონულოი კორპუსი“ - ილიას სახელმწიფო უნი-ვერსიტეტი

უცხო ენების ცოდნა:  რუსული, გერმანული (საშუალოდ)

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა: Word, Excel, Internet ixplorer, PowerPoint  

სიახლეების კალენდარი

ორშსამოთხხუთპარშაბკვ
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031